I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

ISO 14001

Certifikace systémů environmentálního managementu

  TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o.) je akreditovaným certifikačním orgánem č. 3116 a držitelem „Osvědčení o akreditaci k certifikaci systémů managementu s předmětem akreditace:

 

„Certifikace systémů managementu kvality včetně managementu kvality ve spojení s procesem svařování, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu hospodaření s energií a managementu bezpečnosti informací v oblasti výroby a služeb vymezené přílohou osvědčení o akreditaci."

 

 

Pro více informací kontaktujte:

 

Ing. František Kozubík

mobil: 724 024 711

tel.: 296 374 851

kozubik@tuvaustria.cz


Ing. Karel Kolář

mobil: 724 024 714

tel.: 597 081 319

kolar@tuvaustria.cz

 

Dále pak na všech pobočkách   

   

 

Certifikační proces sestává z těchto jednotlivých fází:

1. Informace o postupu certifikace environmentálního managementu :

V rámci informací o postupu certifikace systémů environmentálního managementu bude potenciální žadatel seznámen s:

 

a)  informacemi o právech žadatele o certifikaci systémů environmentálního managementu

b)  informacemi o povinnostech  držitele certifikátu dle ČSN EN ISO 14001:2016.

c) informacemi o obchodních podmínkách realizace certifikace: 

   Tyto informace budou zpracovány na základě údajů poskytnutých potenciálním žadatelem v rozsahu  „Dotazníku pro zpracování nabídky" , který je uveden v části Dokumenty ke stažení .

2. Registrace žádosti o certifikaci  systémů environmentálního managementu

Žádosti o certifikaci systémů environmentálního managementu včetně příslušející dokumentace přijímají všechny pobočky TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o.  (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce, spol. s r.o.) K podání žádosti o certifikaci použije žadatel následující formuláře:

 

a) „Žádost pro žadatele o certifikaci systému managementu" 

b) "Dotazník dle požadavků ČSN EN ISO 14001:2016"

3. Uzavření smlouvy o certifikaci  systémů environmentálního managementu

Na základě projednání dokladů a dohody mezi certifikačním orgánem a žadatelem uzavře certifikační orgán s žadatelem "Smlouvy o certifikaci systému managementu " jejíž přílohou je "Program certifikace". Souběžně jsou žadatelem podepsány "Zásady užívání certifikátu".

4. Posuzování  systémů environmentálního managementu  

Posuzování systému environmentálního managementu v rámci certifikace se provádí v souladu se schváleným „Programem certifikace" a příslušnými postupy certifikace TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r. o.)  

 

Certifikace systémů environmentálního managementu se člení na tyto činnosti:

 a)   příprava k provedení certifikace,

b)   audit 1. stupně -    seznámení se systémem environmentálního managementu ve vztahu k environmentálním aspektům a s nimi spojenými dopady, politice a cílům,

c)    audit 2. stupně -    potvrzení souladu systému environmentálního managementu se specifikovanými požadavky a dodržování stanovených postupů, politiky a cílů,

d)   vypracování zpráv z posuzování  

5. Rozhodnutí o  certifikaci  systémů  environmentálního managementu

Rozhodnutí  o   vydání  „Certifikátu  systému environmentálního managementu" vychází z dokumentů zakázky,  certifikačních postupů a závěrů posuzování  certifikačního  orgánu TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s  r.o.) 

6. Dozor nad subjekty - držiteli certifikátu dle ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikační orgán vykonává dozor nad subjekty v souladu s podmínkami akreditace na základě uzavřené „Smlouvy o certifikaci systému managementu" jež obsahuje i podmínky vykonávání tohoto dozoru.

Cílem dozoru systému managementu je ověření dodržování stanovených kritérií. Tato činnost je také uvedena v podmínkách platnosti certifikátů uvedenými v "Zásadách užívání certifikátů".


7. Pozastavení certifikace držiteli certifikátu dle ČSN EN ISO 14001:2016

Pokud při výkonu ověřování dodržování stanovených kritérií a požadavků systému environmentálního managementu certifikační orgán  shledá závažné neplnění těchto kritérií ve vazbě na zavedený a certifikovaný systém environmentálního managementu, provede certifikační orgán pozastavení vydaného certifikátu. Toto rozhodnutí bude písemně sděleno  příslušnému odpovědnému zástupci certifikované organizace s uvedením následků tohoto rozhodnutí,včetně možností dalšího postupu. Další postup včetně příslušných lhůt a termínů bude stanoven v souladu s certifikačními postupy certifikačního orgánu.

8. Odnětí certifikace držiteli certifikátu  dle ČSN EN ISO 14001:2016

Odnětí platného certifikátu může nastat až po předcházejícím pozastavení certifikace dle výše uvedeného odstavce. Toto odnětí bude uplatněno, pokud při opětovném ověření dodržování stanovených kritérií systému environmentálního managementu certifikační orgán  shledá, že nebyly odstraněny zjištěné závažné neshody v  plnění stanovených  kritérií a požadavků.

Toto rozhodnutí bude písemně sděleno odpovědnému zástupci certifikované organizaci s žádostí o navrácení originálu vydaného certifikátu.

K datu odnětí certifikace bude tento subjekt vyškrtnut ze seznamu certifikovaných subjektů.

9. Stížnosti na certifikované subjekty

K certifikačnímu orgánu je možno podat stížnost na jím certifikovaný subjekt týkající se výkonu jeho činnosti ve vztahu k rozsahu jeho certifikace. Stížnosti je možno předat písemně na kterékoli pobočce TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce, spol. s r.o.), nebo zaslat poštou případně na kontaktní e-maily.

Podané stížnosti jsou řešeny dle platných postupů certifikačního orgánu odpovědnými pracovníky. Do 14 ti pracovních dní je přijetí stížnosti potvrzeno odesílateli s informací o průběhu řešení jeho stížnosti. V souladu s touto informací bude následně odesílatel stížnosti písemně informován o oprávněnosti jeho podnětu a způsobu vyřízení s certifikovaným subjektem.


 

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý