I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

Základní informace

Úvod

Provádění školení a zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Dle §14 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou-li na staveništi působit  zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi.

 

Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátor, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobu.

 

Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.j.: xxxxxxxxxxxxxxx byla naší společnosti udělena akreditace pro provádění zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

 

Provádění školení a zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů v prevenci rizik

 

Dle §9 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je každý zaměstnavatel povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců.

Zákon rovněž mimo jiné stanoví případy a podmínky zajištění plnění úkolů v prevenci rizik odborně způsobilými osobami.

 

Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.j.: xxxxxxxxxxxxxxxxx byla naší společnosti udělena akreditace pro provádění zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


 

Provádení zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob

a) k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Základní informace:

b) k činnosti koordinátora BOZP na staveništi

 

Základní informace:


 

Pro více informací kontaktujte:

 

Ing. Petra Sehnálková

mobil: 606 648 840

tel./fax: 530 512511

sehnalkova@tuvaustria.cz

 

Dále pak na všech pobočkách TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o.

 

 


 

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý