I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. - inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost

mez
JAZYKY WEBU:   cz  eng  
tuev_at_logo
          http://www.tuv.at

Audity dle revize norem ČSN ISO 45001:2018,ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

Revize normy ČSN ISO 45001:2018

 


 

Dne 12. března 2018 byla zveřejněna nová první mezinárodní norma ISO 45001 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití). Tato norma nahrazuje mezinárodně uznávanou normu OHSAS 18001:2007. 

 

Norma se řídí přístupem tzv. HLS (Hight Level Structure), který se uplatňuje i na harmonizované a ktualizované normy systému řízení ISO, jako jsou k dnešnímu dni: ISO 9001, ISO 14001 a ISO/IEC 27001.

 

U normy ISO 45001 bylo stanoveno od data jejího zveřejnění tříleté předchodné období. Norma OHSAH 18001:2007 platí do 11.3.2021. 

 


Audity dle revize norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001

 


Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) vydala dne 15.09.2015 revize technických norem ISO 9001:2015 „Systémy managementu kvality - Požadavky" a ISO 14001:2015 „Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití".


Tyto normy byly Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví převzaty jako české verze ke dni 1.3.2016. K tomuto datu byla současně ukončena platnost verzí ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.


Přechodné období je stanoveno do 15.09.2018. Po tomto datu 15.09.2018, již certifikáty vydané podle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 nebudou podléhat vzájemnému uznávání podle multilaterálních dohod EA ani IAF - v podstatě tak bude ukončena jejich platnost

 

V rámci poskytování certifikačních služeb a zajištění plynulého přechodu certifikace podle nové revize norem v rámci pravidelných dozorových/recertifikačních auditů bez nutnosti provedení mimořádných auditů vedení certifikačního orgánu rozhodlo, že


od srpna 2017 budou v souladu s našimi certifikačními postupy prováděny všechny audity již pouze podle nových revizí norem:


   a) ČSN EN ISO 9001:2016
   b) ČSN EN ISO 14001:2016


Toto rozhodnutí je v souladu se skutečností vztahující se k platnosti certifikátů vydaných dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 jež končí dnem 15.09.2018 (v návaznosti na rezoluci IAF č. 2013-15 z 25.10.2013, rezoluci IAF č. 2014-11 z 17.10.2014 a na společné komuniké IAF-ISO z 01.10.2015). Do tohoto termínu musí auditovaná organizace úspěšně prokázat, že její systém managementu odpovídá požadavkům norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016.

 


Pro více informací kontaktujte:


Ing. Karel Kolář
mobil: 724 024 714
kolar@itiv.cz

 

Ing. František Kozubík
mobil: 724 024 711
kozubik@itiv.cz

 

 

 


 

mez
   Certifikace systémů managementu    |    Certifikace PED 2014/68/EU    |    Certfikace EN 1090    |    Certifikace EN ISO 3834    |    Plynová zařízení    |    Tlaková zařízení    |    Strojní zařízení    |    Elektrická zařízení    |    Výtahová zařízení    |    Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.    |    Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi    |    Zkoušky - Prevence rizik     |    Vzdělávání    |    Ostatní služby    |    e-Vzdělávání    |
inspekce, certifikace, posuzování shody, revize, zkoušky, měření, vzdělávání, bezpečnost
webdesign a SEO optimalizace: VV Studio - Václav Veselý